Informacje o RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Hansa – Tex Sp. z o.o.. oraz zasad na jakich odbywa się ono od 25 maja 2018 r.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hansa – Tex Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 121, 42-202 Częstochowa (tel. +48 34 366 51 18), mail: info@hansa-tex.com

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja pracowników

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Pragniemy Państwa poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Państwa dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podajesz dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Hansa – Tex Sp. z o.o.  nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze.

Jeżeli chcesz zezwolić nam na wykorzystywanie Twojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Hansa – Tex Sp. z o.o. zamieść w swoim CV poniższą zgodę:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Hansa – Tex Sp. z o.o. do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy spółki Hansa – Tex Sp. z o.o. w szczególności są to pracownicy Działu HR, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego aplikujesz.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Tobą, a Hansa – Tex Sp. z o.o. Masz prawo do żądania od Hansa – Tex Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących twojej osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z nami  pod numerem 34/ 366 51 18 lub mailowo na adres: info@hansa-tex.com Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Realizacja sprzedaży

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

Realizacja zakupu

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa Spółki

W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszego Zakładu przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Spółki.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy (np. zamówienia, dane związane z reklamacjami),
 • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • poręczycielami,
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • stroną w procesie reklamacji,
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
Hansa – Tex Sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn.:

 • Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem towaru lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy towaru oraz gwarancji,
 • Państwa dane osobowe podane w związku z rekrutacją przetwarzamy w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Państwa wizerunek, w przypadku przebywania na terenie naszych Zakładów, przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Hansa – Tex Sp. z o.o..

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
 • firmom transportowym,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ubezpieczycielom,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży/zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
 • dane pozyskane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów zakładów Hansa – Tex Sp. z o.o. będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać,
 • Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu,

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację elektroniczną na adres info@hansa-tex.com lub pisemną na adres 42-200 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 121.

 

 • Hansa-Tex Sp. z o. o.
 • Dane teleadresowe:
 • Wały Dwernickiego 121
  PL 42-200 Częstochowa
 • NIP: PL9491677371
 • REGON: 151521986